ICC Richtlijnen inzake Conflicterende Belangen in Bedrijven

Integer zakendoen betekent ook dat tijdig en passende actie wordt genomen bij opkomende belangenconflicten. De onlangs verschenen ICC Richtlijnen inzake Conflicterende Belangen in Bedrijven bevatten nuttige aanbevelingen hoe om te gaan met conflicterende belangen, waar hun directeuren, medewerkers en betrokken zakenpartners van bedrijven mee te maken kunnen hebben. Deze Richtlijnen zijn een vertaling van de eind 2018 verschenen ICC Guidelines on Conflicts of Interests in Enterprises en zijn te raadplegen via de ICC-NL website.

In de Richtlijnen wordt onder meer aanbevolen om een functionaris (denk hierbij bijvoorbeeld aan de compliance officer) te belasten met (1) het onderhouden van beleid op dit gebied, (2) beheer van een speciaal register, (3) toetsing van de toelaatbaarheid van belangenconflicten op toelaatbaarheid, en (4) advisering over te nemen beheersmaatregelen. Cruciaal is dat opkomende belangenconflicten tijdig bij de betreffende functionaris worden gemeld. Een doorlopende en proactieve ondersteuning door het lijnmanagement en de bedrijfsleiding is daarvoor essentieel.

Voor specifieke sectoren gelden aanvullende eisen. Denk bijvoorbeeld aan de door beursgenoteerde bedrijven te nemen maatregelen ter afscherming van (koers)gevoelige informatie en de in de Nederlandse Corporate Governance Code opgenomen bepalingen ter vermijding van belangenconflicten. Ook van accountants, advocaten, bankiers en andere dienstverleners wordt meer verwacht dan nu in de ICC Richtlijnen is opgenomen.

Vermijding van integriteitschendingen en reputatieschade is immers niet alleen in het belang van de betrokken bedrijven en hun medewerkers. Er is ook een hoger, maatschappelijk belang mee gediend. Aan de hand van de ICC Richtlijnen worden bedrijven opgeroepen om serieus werk te maken van vermijding van belangenconflicten en het niet te laten bij een indringende blik in de spiegel of een goed gesprek. Om het gesprek op gang te brengen zijn in de ICC Richtlijnen alvast enkele casestudies opgenomen.